หน่วยเอสไอ

หน่วยเอสไอ

ใบความรู้วิชาฟิสิกส์

เรื่องหน่วยเอสไอ

W W W W W W W W W W W W

       ปริมาณทางฟิสิกส์  เป็นปริมาณที่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือโดยตรงหรือโดยอ้อม  เป็นปริมาณที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น  ปริมาตร  มวล  น้ำหนัก  ความเร็ว  ความดัน  แรง  กระแสไฟฟ้า  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  อุณหภูมิ  เป็นต้น  ปริมาณเหล่านี้จะต้องมีหน่วยกำกับจึงจะมีความหมายชัดเจน

เพื่อให้การใช้หน่วยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก  โดยเฉพาะในวงการทางวิทยาศาสตร์                 องค์กรระหว่างชาติเพื่อการมาตรฐาน  ( ISO  : International  Organization  for  Standardization )  ได้กำหนดระบบหน่วยมาตรฐานที่เรียกว่า ระบบหน่วยระหว่างชาติ  หรือ ระบบเอสไอ( SI : Systeme  Internationale ) ให้ทุกประเทศใช้เป็นมาตรฐาน

ระบบเอสไอ  ประกอบด้วยหน่วยฐาน  หน่วยอนุพันธ์  และหน่วยเสริม

หน่วยฐาน ( Base  Units )  เป็นหน่วยหลักของเอสไอ  มี 7 หน่วย  ได้แก่

ปริมาณ

( Quantities )

ชื่อหน่วย

( Unit )

สัญลักษณ์

( Symbol )

ความยาว                              :Lengthมวล                                     :Massเวลา                                     :Time

อุณหภูมิอุณหพลวัติ          :Thermodynamic  Temperatureกระแสไฟฟ้า                       : Electric  current

ปริมาณของสาร                  :Amount  of  Substance

ความเข้มของการส่องสว่าง :Luminous  Intensity

เมตร           :meterกิโลกรัม     :kilogramวินาที         :second

เคลวิน        :kelvin

แอมแปร์     :ampere

โมล            : mole

แคนเดลา    :candela

m

kg

s

K

A

mol

cd

หน่วยอนุพัทธ์ ( Derived  Units )  เป็นหน่วยที่มีหน่วยฐานหลายๆหน่วยมาประกอบกัน  เช่น

ปริมาณ

( Quantities )

ชื่อหน่วย

( Unit )

สัญลักษณ์

( Symbol )

เทียบเป็นหน่วยฐาน

และอนุพัทธ์อื่น

ความเร็ว                          :Velocityความเร่ง                          :Accelerationแรง                                  :Force

งาน                                  :Work

กำลัง                                :P ower

ความถี่                             :Frequency

ความดัน                           :Pressure

เมตร/วินาที

เมตร/วินาที2

นิวตัน

จูล

วัตต์

เฮิรตซ์

พาสคาล

m/s

m/s2

N

J

W

Hz

 Pa

m.s– 1

m.s– 2

kg. m.s– 2

N.m

J.s– 1

s– 1

N.m– 2           ฯลฯ

 

ใบความรู้วิชาฟิสิกส์ : เรื่องหน่วยเอสไอ (ต่อ)

หน่วยเสริม ( Supplimentary Units ) มี 2 หน่วย  คือ

  1. 1.              เรเดียน ( Radian : rad )  เป็นหน่วยวัดมุมในระนาบ

มุม 1 เรเดียน  คือ  มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่รองรับ  ความยาวของส่วนโค้งที่มีความยาว

เท่ากับรัศมี

มุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมมีขนาด 2p เรเดียน

  1. 2.              สเตอเรเดียน ( Steradian : sr )  เป็นหน่วยวัดมุมตัน

มุม 1 สเตอเรเดียน  คือ  มุมที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมที่รองรับพื้นที่ผิวโค้งที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านเท่ากับรัศมี

มุมรอบจุดศูนย์กลางของทรงกลมมีขนาด 4p สเตอเรเดียน

 

คำอุปสรรค (Prefixes )

เมื่อคำในหน่วยฐานหรือหน่วยอนุพัทธ์น้อยหรือมากเกินไป  เราอาจเขียนคำนั้นให้อยู่ในรูป  ตัวเลข คูณด้วย ตัวพหุคูณ ( ตัวพหุคูณ  คือ  เลขสิบยกกำลังบวกหรือลบ) ได้

คำอุปสรรคที่ใช้แทนตัวพหุคูณ

ตัวพหุคูณ

ชื่อ

สัญลักษณ์

1018

เอกซะ              : exa

E

1015

เพตะ                :peta

P

1012

เทระ                :tera

T

109

จิกะ                  :giga

G

106

เมกะ                 :mega

M

103

กิโล                  :kilo

k

102

เฮกโต              :hecto

h

101

เดคา                 :deca

da

10– 1

เดซิ                  :deci

d

10– 2

เซนติ                :centi

c

10– 3

มิลลิ                 :milli

m

10– 6

ไมโคร             :micro

m

10– 9

นาโน               :nano

n

10– 12

พิโก                 :pico

p

10– 15

เฟมโต              : femto

 f

10– 18

อัตโต               :atto

 a

เช่น   ระยะทาง  0.002  m       เขียนเป็น    2 x10– 3m    หรือ 2 มิลลิเมตร  : 2 mm  เป็นต้น

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s